گزارش نسرين مهدوی: گرهارد شرودر بر توسعه و گسترش اتحاديه اروپا تأکيد کرده

گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان در يک سخنرانی، بر توسعه و گسترش اتحاديه اروپا از نظر سياسی ، دفاعی و امنيتی تأکيد کرده و گفت گسترش اين اتحاديه می تواند در آينده از وقوع جنگ و بروز فجايع انسانی جلوگيری کند. به گزارش نسرين مهدوی در اينباره توجه فرمائيد.