مقامات صربستان ، خبرِ دستگيری فردی را که مظنون به ترورِ زوران جينجيچ ، نخست وزير مقتول اينکشور است اعلام کردند .

نخست وزير جديد صربستان امروز گفت، شخصِ بازداشت شده، زوِزْدان يووانوويچ نام دارد و يکی از فرماندهان پيشين پليسِ ويژه بوده است . پليس صربستان روز يکشنبه گفت در تحقيقات خود بطور قطع به اين نتيجه رسيده که يک گروه ِ تبهکارِ سازمان يافته بنام زِمونْ ، مسئول ترورِ نخست وزير مقتول بوده است .

مقامات صربستان هنوز در جستجوی دوتن ديگر از رهبران اين گروه هستند .