ارتش ايالات متحده اعلام کرد که برای کمک به فعاليتهای نوعدوستانه در منطقه تحت کنترل کردها در شمال عراق، يک مرکزفرماندهی ويژه در اين منطقه داير ميکند .

ژنرال پيت عُثمان گفت ستاد هماهنگی ارتش و فرماندهی ارتباطات نيز تلاش خواهد کرد اين منطقه را امن نگهدارد . ژنرال عثمان گفت ايالات متحده و هم پيمانانش از وجودِ يک عراق ِ امن ، با ثبات و پويا حمايت ميکنند و خواهان حفظ مرزهای کنونی اينکشور هستند .

ترکيه از آن بيم دارد که کردهای عراق ، برای تأسيس يک کشور مستقل کرد نشين به کردهای ترکيه به پيوندند و با نيروهای دولت آنکارا وارد جنگ شوند .

ژنرال عثمان گفت ، مرکز فرماندهی جديد بعنوان يک پُل ارتباطی بين مقامات ترکيه و کردهای عراق نيز عمل خواهد کرد .