گفتگوی ستاره درخشش با عمر شيخموس، سردبير ارشد بخش کردی راديوی صدای امريکا در باره موقعيت کردهای عراق، اختلافات و نقش دو گروه سياسی کرد شمال عراق