محمد قدس رضوی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در لس آنجلس گفتگويی انجام داده است با دکتر علی خجسته درباره اثرات گازهای شيميايی که عراق طی ٨ سال جنگ با ايران عليه کردهای عراقی بکار برد