گفتگو با مهرداد درويش پور استاد جامعه شناسی دانشگاه استوکهلم، در ارتباط با اثرات سياسی، اقتصادی و اجتماعی جنگ آزادی عراق به رهبری ايالات متحده.