گفتگو با دکتر آقايی ديبا: مبنای حقوقی جنگ با عراق

مخالفت های روسيه و ديگران با جنگ، نه چندان به لحاظ مبنای استوار حقوقی، که بيشتر متکی بر منافع ملی اين کشور هاست