جامعه افغانهای مقيم شهر نيويورک ديروز يک جشن يک روزه نوروزی برگذار کرد. سال گذشته اولين نوروز آزاد افغانها بعد از طالبان با سو صدای بسيار در کابل و ديگر نقاط جهان برگذار شد. امسال جشن کوچک افغانها در حومه شهر نيويورک بی سروصدا و تحت الشعاع جنگ عراق برگذلر شد. در اين باره ، نازی بگلری خبرنگار صدای آمريکا از نيويورک گزارشی داردکه توجه شما را به آن جلب می کنيم.