صدها هزار نفر برای چهارمين روز متوالی در تظاهرات اعتراض به جنگ تحت رهبری آمريکا در عراق شرکت کرده ا ند.

در اردن و مصر دهها هزار دانشجوی دانشگاه ، در محوطه های دانشگاهی تظاهرات کردند .

همزمان، رهبران عرب نيز به ابراز همدردی با ملت عراق پرداختند .

در بحرين و سودان ، پليس ضد اغتشاش ، با معترضينی که در برابر سفارتخانه های آمريکا تظاهرات ميکردند در گير شد .

گزارشها در عين حال از تظاهراتی بدون خشونت در مقابل دفاتر ديپلوماتيک آمريکا در ترکيه حکايت دارد .

در اغلب کشورهای مسلمان آسيائی نيز امروز تظاهرات عظيم ضد جنگ برگزار شد. امروز همچنين به طرفداری از صلح در اروپا و آمريکا ، تظاهرات متعددی برگزار ميشود .