شبه نظاميان قوم ای جاو Ijaw ، در نواحی نفت خيز نيجريه، همزمان با ادامه زدو خورد های مهلک، تهديد کرده اند تاسيسات نفتی را به آتش می کشند.

رهبران اين گروه شبه نظامی ميگويند اگر نيروهای امنيتی به از بين بردن روستاها ادامه دهند، لوله های انتقال نفت و تلمبه خانه ها را منجر خواهند کرد. در خشونت هائی که از هفته گذشته بين اين قوم و نيروهای امنيتی آغاز شد، دهها نفر کشته شده اند که سه نفرشان از نيروهای امنيتی بودند.