يک مقام افغانستان ميگويد آمريکا ۱۹ افغان را که در پايگاه دريائی آمريکا در خليج گوانتانامو کوبا زندانی بودند، آزاد کرده و آنان را به کابل بازگردانده است. وی امروز گفت زندانيان بدان جهت آزاد شدند که آمريکا ديگر آنان را يک تهديد امنيتی تلقی نميکرد. زندانيان به عنوان افراد مظنون به عضويت در القاعده و يا طالبان توقيف شده بودند. اين نوزده نفر، که هويت آنان فاش نشده است به وزارت کشور افغانستان تحويل داده شدند.