هيات های نمايندگی در مجمع جهانی بحث در باره منابع آب، که در « کيوتوی » ژاپن تشکيل شده است بر اعلاميه ای صحّه گذاشته اند که هدف آن مقابله با مشکلات کميابی آب است. هيات های نمايندگی در اين اعلاميه، راههای تامين هزينه های مالی و بکارگيری شيوه های جديد مديريت برای تصفيه آب، و رفع نگرانی ميليونها انسان در سراسر جهان را، شرح داده اند بعضی از کشورهای اروپائی و آمريکای لاتين ميگويند اين اعلاميه که در سطح وزيران صادر شد، فاقد تعهدی مشخص برای اقدامات اجرائی است.