گزارش نازی بگلری، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا درباره جشن نوروزی و پيام نوروزی شهردار نيويورک