سخنگوی ارتش بريتانيا ميگويد کشتيهای حامل مواد کمکهای بشر دوستانه برای غير نظاميان عراقی ميتوانند تا چند روز ديگر در آبهای عميق بندر ام القصر پهلو بگيرند.

بگفته وی ، حال که نيروهای ائتلافی موفق به بدست گرفتن کنترل بندر شده اند کشتيهای بزرگ قادر خواهند بود که وارد بندرگاه شده و محموله خود را بمحض آنکه آبهای ساحلی مين روبی شد و ساير موانع نيز برچيده شدند ، تخليه کنند.