درحاليکه مقامات آمريکا و ترکيه ميکوشند اختلاف نظرهای موجود برسر مسئله ورود نيروهای ترکيه به منطقه شمال عراق را حل و فصل کنند ، حريم هوائی ترکيه ، کماکان بروی هواپيمای جنگنده آمريکا و بريتانيا بسته است . ترکيه ميگويد برای جلوگيری از هجوم احتمالی آوارگان عراقی به منطقه جنوبشرقی ترکيه حضور نظامی ترکيه در منطقه تحت کنترل کردها در شمال عراق ، ضرورت دارد . اما ، ايالات متحده، قاطعانه با اين امر مخالف است و از آن بيم دارد که نيروهای ترکيه و کردهای عراق ، بايکديگر به زدوخورد بپردازند و اين امر ، مبارزه تحت رهبری آمريکا عليه صدام حسين را مختل سازد. کولين پاول وزير امور خارجه ايالات متحده امروز گفت که با آنکارا در تماس است و اميد دارد که بتوان اين مسئله را بسرعت حل کرد تا پروازهواپيماهای آمريکا و بريتانيا در حريم هوائی ترکيه آغاز شود .