صدام حسين رئيس جمهوری عراق ، برای دستگيری يا کشتن نيروهای آمريکائی و ائتلاف تحت رهبری ايالات متحده، جوايزی بزرگ تعيين کرده است. بگزارش خبرگزاری رسمی عراق ، در فرمان صدام حسين تصريح شده، هر جنگجوی عراقی که يکی از سربازان دشمن را بقتل رساند ، پانزده هزار دلار جايزه خواهد گرفت و اگر هريک از سربازان ائتلاف را زنده به اسارت گيرد، اين جايزه دوبرابر خواهد شد .

رئيس جمهوری عراق ، برای سرنگون ساختن هواپيماهای دشمن و کشتن يا دستگيری خلبانان اين هواپيماها نيز جوايز هنگفتی تعيين کرده است .