کانون نويسندگان ايران در تبعيد روزهای جمعه و شنبه، اول و دوم فروردين ماه جشنواره سالانه شعر خود و مراسمی را در بزرگداشت آقای محمد علی اسلامی ندوشن استاد، پژوهشگر و نويسنده برجسته برگزار خواهد کرد. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا گفتگو يی انجام داده است با آقای علی آينه، عضو کانون نويسندگان ايران در تبعيد و مشاور انجمن قلم ايران در تبعيد، که در اينجا می شنويد.