دکتر عليرضا نوری زاده نظرات خويش را پيرامون نکات زير ابراز می دارد:

۱- با قطعی شدن جنگ و سرنگونی صدام حسين، مقامات کشورهای خاورميانه از کشورهای منطقه ديدار می کنند تا چگونگی حکومت آينده عراق و موقعيت خود در رابطه با آن حکومت را مورد بررسی قرار دهند.

۲- در آستانه عيد نوروز دستگيری امير عباس فخرآور، فعال جنبش مستقل دانشجويی ايران، و آزادی مهندس حشمت الله طبرزدی در چه شرايطی صورت می گيرد و بطور کلی وضعيت زندانيان سياسی ايران چگونه است.