دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی داده است:

۱- پرزيدنت بوش با يک التيماتوم ۴۸ ساعته خواستار خروج صدام حسين از عراق شد. اين نکته را چگونه ارزيابی می کنيد؟

۲- نامه مهندس عباس اميرانتظام به رژيم برای برگزاری رفراندوم برای تعيين حکومت مورد نظر مردم در چه شرايطی انجام گرفته و آنرا چگونه می بينيد؟