اين برنامه روز دوشنبه، ۱۷ مارس ۲۰۰۳ از راديو صدای آمريکا پخش گرديد.