مصاحبه اخير تلويزيونی ژاک شيراک رئيس جمهوری فرانسه و نيز مصاحبه راديويی آقای دومينيک دو ويلپن وزير امور خارجه فرانسه موضوع گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکاست. به اين گزارش توجه فرماييد.