افغانستان ميگويد حاضر است پاکستانی هائی را که در جنگ خلع يد از طالبان توقيف و در افغانستان زندانی شده اند آزاد کند.

برای آزادی اين زندانيان تاريخی تعيين نشده است ، اما يک سخنگوی افغانستان امروز گفت چنين اقدامی هرچه زود تر انجام خواهد گرفت. حامد کرزای رئيس دولت انتقالی افغانستان قرار است اواخر اين ماه به پاکستان برود .

سفير پاکستان در افغانستان شمار زندانيان پاکستانی را که ممکن است آزاد شوند قريب نهصد نفر تخمين زده است . وی گفت مقامات آمريکائی از اين زندانيان در مورد ارتباط های احتمالی با القاعده و طالبان ، بازجوئی کرده اند .