حدود ۲۰ تن از دانشمندان و کارشناسان نقاط مختلف جهان در جنوب کاليفرنيا گرد هم آمده اند تا درباره تکميل طرح جامعی در جهت تجديد و تمدد حيات محيط زيست منطقه ای در خاورميانه تبادل نظر کنند. درباره اين گردهمآيی، خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای امريکا، گزارشی دارد که در اينجا می شنويد.