در روزی چون امروز در سال ۱۷۵۱ميلادی، جيمز مديسون، چهارمين رئيس جمهوری آمريکا در ويرجينيا بدنيا آمد. به مشروح اين گزارش توجه فرماييد.