حميد حامد يکی از صريحه اللهجه ترين نويسندگان و فيلمنامه نويسان مصر است که زبان تند و قلم تيزش سياستمداران را می ترساند و مردم را راضی می کند. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با اين نويسنده مصری در قاهره به گفتگو نشست که گزارش حاضر ماحصل اين گفتگوست.