هفته گذشته فيلمی از تلويزيون فرانسه نشان داده شد ساخته مازيار بهاری فيلمساز ايرانی مربوط به آنچه که در ايران به قتلهای عنکبوتی معروف شد. به مشروح اين گزارش توجه فرماييد.