پليس در کشمير هند ميگويد چريک های اسلامی در حمله به يک پاسگاه دوردست پليس، دست کم يازده نفر را کشته اند. مقامات مسئول، کشته شدگان را ۹ مامور پليس ، و دو غير نظامی معرفی کرده اند .

گزارش ها همچنين از مفقود شدن چندين نفر حکايت دارد. در اين حمله ، که سحرگاه امروز با شليک راکت و مسلسل انجام گرفت، چندين نفر ديگر نيز مجروح شدند .

مردی در تماس تلفنی با يک خبرگزاری گفته است حمله را ، گروه چريکی موسوم به جمعيت المجاهدين ، با همکاری گروه شورشی موسوم به حرکت جهاد اسلامی انجام داد . مقامات مسئول هنوز اين گزارش را تائيد نکرده اند