گرجستان ميگويد کمال خرازی وزير امور خارجه ايران سفر رسمی اين هفته خود را به آن کشور به سبب تشنج روز به افزايش ناشی از اوضاع عراق لغو کرده است .

بيانيه وزارت امورخارجه گرجستان ميگويد آقای خرازی اين سفر را که قرار بود روز های ۱۷ و ۱۸ مارس انجام گيرد لغو کرده است . آقای خرازی، ديروز نيز برنامه سفر خود را به ارمنستان، به سبب نزديک شدن خطر عمليات نظامی عليه عراق ، لغو کرد.