تقويم روز، ۱۵ مارس: تشکيل ايالت مين

در روزی چون امروز در سال ۱۸۵۰ميلادی، سرزمين مين در شمالی ترين نقطه آمريکا به اعنوان بيست و سومين ايالت آمريکا ايجاد شد.