يکی از موارد حقوق بشر در افغانستان مسئله آزادی بيان است. خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا نظر يک کارشناس ناظر بر امر حقوق بشر در افغانستان را در اين زمينه جويا شده است.