روز چهارشنبه در محل باشگاه مطبوعات در واشنگتن، کنفرانسی در زمينه اشاعه تسليحات اتمی برگزار شد. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از اين کنفرانس گزارشی تهيه کرده است که می شنويد.