در آستانه فرارسيدن سال نو ايرنا گزارشی منتشر کرده است که در آن از افزايش تورم و فشار آن بر مردم عادی سخن رفته است. دکتر سيامک شجاعی به اين پرسش که چه عواملی باعث افزايش تورم در ايران شده است پاسخ داده و سپس پيرامون اينکه چرا دولت از مهار اين تورم ناتوان بوده است توضيحاتی می دهد؟ به اين گزارش توجه فرماييد.