خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در قاهره با يکی از مفسران نشريه الاهرام گفتگويی انجام داده است که می شنويد.