پروفسور يحيی عدل، استاد بزرگ و برجسته جراحی و پايه گذار جراحی نوين در ايران است. شرح حال و فهرست خدمات پروفسور عدل را در گفتگويی با برادر زاده او، دکتر پرويز عدل، سياستمدار و ديپلمات ايرانی می شنويد. اين گزارش در دو قسمت تهيه و تنظيم شده است.