دکتر شهلا و دکتر حسين عبقری استاد دانشگاه و فعال در امور فرهنگی و اجتماعی در آتلانتا هستند.
پريچهر فرزام از بخش فارسی صدای آمريکا گفتگويی با ايشان انجام داده است درباره بنياد خويی و چگونگی تأسيس آن.