ژاک شيراک، رئيس جمهوری فرانسه، دوشنبه شب در مورد موضع آن کشور پيرامون بحران عراق از طريق تلويزيون فرانسه سخنانی برای ملت خود ايراد کرد. به مشروح گزارش خبرنکار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرماييد.