ايگور ايوانوف وزير امور خارجه روسيه در اين هفته از ايران، افغانستان، و تاجيکستان ديدن ميکند. وزارت امور خارجه روسيه ميگويد در مذاکرات آقای ايوانوف با کمال خرازی وزير امور خارجه ايران که روز سه شنبه انجام خواهد گرفت، بحران عراق و همکاريهای روسيه و ايران جزو مهم ترين موضوعهاست. آقای ايوانوف روز چهارشنبه پس از ترک ايران برای مذاکره در باره مناسبات دوجانبه و کمک های روسيه به افغانستان راهی کابل ميشود. وی از کابل برای مذاکره با مقامات تاجيکستان رهسپار آن کشور خواهد شد.