علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

1- تفسيرهای گوناگون مقامات ايران از نتايج انتخابات شورای شهرهای ايران.

2- انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران و انجمن منتقدان سينمائی به بازداشت های اخير و تعطيل روزنامه ها را مورد اعتراض قرار می دهند.