عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد که توجه شما را به آن جلب می کنيم:

۱- بدنبال دلسردی مردم از انجام اصلاحات و پس از شکست اصلاح طلبان در انتخابات شوراهای شهر و روستا و پيروزی ۵ درصدی محافظه کاران، آقای خاتمی هنوز به حرف های هميشگی اش ادامه می دهد و در سخنرانی ای در ورامين صحبت از الگوی دمکراسی دينی کرده است. اين را چگونه می توان ارزيابی کرد؟

۲- عفو بين الملل از وضعيت نامعلوم قاسم شعله سعدی ابراز نگرانی کرده است. هنوز معلوم نيست وی در کجا بازداشت شده است. اوضاع از چه قرار است؟