در سراسر جهان تلاش برای جلوگيری از جنگ احتمالی در عراق ادامه دارد. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا از پاريس در اين زمينه توجه فرماييد.