دانشمندان پس از مشاهدات زيادی به اين نتيجه رسيده اند که بنظر می رسد استعداد ابتلا به بيماری های گوناگون در ميان اقوام و نژادهای مختلف فرق می کند. چرا استعداد ابتلا به بيماری ها ميان اقوام و نژادهای مختلف فرق می کند؟ اين نابرابری ها ظاهرا منشا ژنتيک دارند. به مشروح گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرماييد.