خبرنگاران فرانسوی در ساحل عاج، در جريان يک کنفرانس خبری در باره جوخه های اعدام، تهديد به مرگ شده اند. خبرنگاران خبرگزاريهای فرانسه و تلويزيون دوی فرانسه ميگويند افسران ارتشی، و غيرنظاميان، آنان را در جريان کنفرانسی که روز شنبه در ابيجان برگزار شد، هُل دادند. اقدام بعضی از مهاجمين برای دزديدن وسائل و تجهيزات آنان موجب شد که محل کنفرانس را ترک کنند.

لورن باگبو رئيس جمهور ساحل عاج درگيری دولت در جوخه های اعدام را تکذيب ميکند. مذاکرات با شورشيان و مخالفين بر سر شکل بخشيدن به يک دولت وحدت ملی برای پايان دادن به جنگی داخلی که از سپتامبر شروع شد، کماکان متوقف مانده است