دکتر عليرضا نوری زاده به نکات زير پاسخ می گويد:

۱- با تصميم صدام حسين مبنی بر سرپيچی از خواسته هانس بليکس در مورد نابودی موشکهای الصموت، اوضاع را چگونه ارزيابی می کنيد؟

۲- درآستانه پايان ماموريت هيئت حقوق بشر سازمان ملل در ايران، مردم و خانواده های زندانيان سياسی جلوی هتل لاله که محل اقامت اعضای اين هيئت بود تجمع کردند؛ اين ماجرا را چگونه ارزيابی می کنيد؟

به مشروح اين گزارش توجه فرماييد.