سازمان ناتو در تلاش برای آمادگی خود در مقابله با خطرات جديد دنيای امروز آماده است با رهبری نيروهای سپاه بين المللی حافظ صلح در کابل نقش بزرگتری را در افغانستان ايفا کند. خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در اين مورد گفتگويی دارد با آقای يحيی معروفی، مشاور امور بين المللی پرزيدنت کرزی، رويس جمهوری افغانستان. به مشروح اين گزارش توجه فرماييد.