در پاکستان افراد مسلح ناشناس، دست کم نه نفر را در داخل يک مسجد شيعيان در بندر جنوبی کراچی کشتند و نه نفر ديگر را مجروح کردند.

يک سخنگوی وزارت کشور ميگويد افراد مسلح با مسلسل گروهی را که در پايان نماز ميخواستند از مسجد امام مهدی خارج شوند به گلوله بستند . هنوز هيچ کس مسئوليت کشتار را بر عهده نگرفته است و انگيزه شيلک ها نيز روشن نيست.

پاکستان در سالهای اخير اغلب صحنه برخوردهای مذهبی ازجمله حملات مسلمانان سنی به اقليت شيعه بوده است.