اخيرا در ايران رئيس کنفدراسيون صنعت، آقای مرتضی بهشتی، وضعيت صنعت کشور را سردرگم اعلام کرده است و می گويد اگر اقتصاد ايران را با ساير جهان مقايسه کنيم، دولتی ترين اقتصاد جهان را در ايران پيدا خواهيم کرد. دکتر سيامک شجاعی با ارزيابی آقای بهشتی اتفاق نظر دارد و می افزايد اين یردرگمی فقط به صنعت اختصاص ندارد و کل اقتصاد ايران را در بر می گيرد. به مشروح اين گزارش توجه فرماييد.