با توجه به سفر هيئت تحقيق کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به تهران آقای دکتر عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان و رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، ضمن گفتگويی با بهروز عباسی، خبرنگار بخش فارسی صدای امريکا، از عدم دسترسی اين هيئت به زندانيان سياسی ايران و خانواده های آنها خبر می دهد.