آقای کوفی عنان، دبير کل سازمان ملل متحد، امروز درکنفرانس اعتبارات بين المللی برای توسعه کشاورزی که در رُم تشکيل گرديده است گفت، احتمال بروز جنگ در عراق نبايد موجب شود تا دولتها از تلاشهای لازم برای مبارزه با فقر و گرسنگی در جهان غفلت ورزند.


آقای کوفی عنان Kofi Annan بدنبال اين اظهارات همچنين اضافه کرد که بحران خلع سلاح عراق، سازمان ملل متحد را نيز نبايد از کوشش برای ارتقاء سطح توليد مواد غذائی برای مبارزه با گرسنگی و همچنين ايجاد فعاليتهای بيشتر اقتصادی در جهان غافل کند. وی گفت بايد به قاره آفريقا، جائی که بيماری ايدز فرصت زندگی را از مردم گرفته است توجه خاصی بعمل آيد. وی گفت سه چهارم مردم فقر زده در مناطق روستائی جهان زندگی ميکنند.