نواحی شمال شرقی آمريکا به تدريج از زير برف سنگينی که حداقل ٢٨ کشته بجای گذاشت و سفر هزاران نفر را به تأخير افکند. جاده های شهر ها و روستاهای ايالات ويرجينيا تا ماساچوست نيز بتدريج از زير برف سنگينی که از سال ۱۹۹۶ بيسابقه بود، خارج ميشوند.

در اين رويداد حداقل برق ۲۳۵ هزار خانه و مغازه قطع شده است.

روز دوشنبه فرودگاههای شهر واشنگتن، بالتيمور، فيلادلفيا و نيويورک بطور کلی بسته بود. از امروز پرواز برخی از هواپيماها آغاز شده است. اين برف سنگين موجب شد که فروش بسياری از مغازه ها که بمناسبت روز رؤسای جمهوری، اجناس خود را به حراج گذاشته بودند، به حد قابل توجهی کاهش يابد.