از سومين دور مذاکرات مقامات عراقی و کويتی در مورد مفقود شدگان در جنگ دوازده سال پيش خليج فارس نتيجه ای حاصل نشده است. ابراهيم ال شهين Ibrahim al-Shahine رئيس هيات کويتی امروز گفت هيچگونه اطلاعی از عراق دريافت نکرده است و مقامات عراقی نيز حاضر نشدند در باره مذاکرات اظهار نظر کنند. کويت خواستار اطلاعات در باره قريب ششصد نفر افرادی است که در جريان تجاوز سال ۱۹۹۰ عراق به کويت و اشغال آن کشور ناپديد شدند. عراق ميگويد هيچکس را توقيف نکرده است، و متقابل خواستار اطلاعات در باره قريب هزار عراقی است که ميگويد در جريان جنگ ناپديد شدن.